هاستینگ ویندوز

W1

250MB

W2

500MB

W3

1GB

W4

5GB

W5

10GB

W6

20GB